Hubert Lysanowic zaprasza Cię do GoldenLine.pl (przypomnienie)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hubert Lysanowic zaprasza Cię do GoldenLine.pl (przypomnienie)

beerrcik
Przypominamy Ci, że Hubert Lysanowic wysłał do Ciebie 10 dni temu zaproszenie do społeczności GoldenLine.
 
Kliknij poniżej aby zaakceptować zaproszenie:
http://www.goldenline.pl/rejestracja/e89bfe00d73cdeab99939bf156e41338
 
Jeśli jesteś już członkiem GoldenLine możesz przyjąć zaproszenie wewnątrz systemu:
http://www.goldenline.pl/zaproszenie/email/akceptuj/e89bfe00d73cdeab99939bf156e41338

Czym jest GoldenLine?
======================
GoldenLine jest pierwszą w Polsce społecznością skupioną wokół rozwoju kariery i życia zawodowego. Pomoże Ci poznać ludzi, zaistnieć w branży i zrealizować Twoje cele na rynku pracy.


Kto należy do społeczności GoldenLine?
=======================
 * ludzie rozpoczynający karierę,
 * doradcy personalni,
 * specjaliści,
 * przedsiębiorcy,
 * kadra zarządzająca.

Masz pytania? Napisz do nas - [hidden email]

GoldenLine.pl

GoldenLine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00002411921, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 zł, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5262891445
_______________________________________________
ekiga-list mailing list
[hidden email]
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/ekiga-list